Informačný system publikuje na www.podnikovysystem.sk

Publikujeme na portály podnikový system www.podnikovysystem.sk

EPR, Dynamics NAV

Podnikový system

Portál www.podnikovysystem.sk

Informačný system

Informačný system

Copyright ©  Microsoft Corporation                                                                                                      © Copyright SAP AG. All rights reserved

DynamicsRV_ltr                                SAPLogo
banner10
    Dokonalé procesy pre plánovanie podnikových zdrojov v informačnom systéme  - Enterprise Resources Planning ERP
topLeftpic

Ako poznáte,            že je čas na zmenu?

Projekt zmeny informačného systému býva časovo a finančne náročný, preto si musí každý zodpovedný manažér dokonale premyslieť ciele a rizika takého projektu. Pokiaľ cítite potrebu zmeny informačného systému, ale nie ste si isti či je Vaša potreba oprávnená, tak možno máte tieto indície, ktoré naznačujú, že je Váš systém nevyhovujúci:

Pre plnenie rovnakých úloh využívajú vaše oddelenia odlišné aplikácie.

Aktuálne údaje sú k dispozícii len čiastočne, alebo vôbec.

Chýba viacjazyčné prostredie, viacmenová fakturácia /EUR/.

Chýba funkcionalita pre tvorbu elektronických predajni a katalógov.

Stúpajúce náklady, ale funkcionalita sa nezvyšuje.

Zmena formulárov vyžaduje ďalšie programové úpravy.

Nie sú podporované komunikačne štandardy

Každá zmena reportov prináša ďalšie náklady na programovanie v aplikáciách

Nie je možná výmena dát s programami typu Microsoft Office...atď.

Ako vybrať?

leftlowerpic

Výber informačného systému = jeho podceňovanie sa nevypláca 

Fáza analýzy a optimalizácie firemných procesov je veľmi dôležitá pre úspešnosť zavedenia nového informačného systému.

Priority

Stanovte si priority vašich podnikových procesov, aby ste mohli správne identifikovať, ktoré z nich majú byť riešené v rámci prípravy projektu, a ktoré budú musieť počkať na neskôr. Nestanovujte si vyššie ciele, ako tie, ktoré budete vedieť splniť. Definujte si ciele, ktoré vám pomôžu zhodnotiť úspech implementácie v krátkom horizonte (napr. znížiť skladové zásoby a pohľadávky o 25%, alebo eliminovanie 100 hodín manuálnych procesov)... apod.

  

 

pcPeople[1]

 

 

Každý jeden dokonalý projekt, podľa ktorého má byť úspešné implementovaný potrebný informačný systém typu ERP, musí predísť kvalitná procesná analýza a optimalizácia.

Kto nepozná svoje vlastné firemné procesy -  nemôže ich zlepšovať. 

Na začiatku projektu si musí firma presne stanoviť, čo chce v určitom čase dosiahnuť. Na základe manažmentom jasne definovaných cieľov spoločnosti je možné určiť oblasti kľúčových procesov a pravé ich zlepšovaním zaistiť najvyššie prínosy. Nasleduje tak rozsiahle zmapovanie a analýza všetkých procesov a vyhľadávanie potenciálnych miest pre zlepšenie. / My vám urobíme bezplatnú diagnostiku ! /

Správne firemné procesy - dôležité pre Váš úspech!

Optimálne fungovanie  firmy predpokladá zladiť firemnú stratégiu, riadenie, kontrolu, ľudské zdroje, procesy a technológie. Cieľom je presná optimalizácia kľúčových procesov, ktorými sa firma realizuje na trhu. Manažment firmy očakáva skrátenie priebežných dôb na spracovanie zákazky, objednávky a dopytu, skrátenie doby uvádzania nových produktov, činností a služieb na trh, zvýšenie spoľahlivosti v plnení zmluvných termínov, zníženie nákladov na obsluhu a manipuláciu, zvýšenie tvorby pridanej hodnoty a hlavne zvýšenie zisku.

midpic1

Výsledkom by mal byť nielen zmapovaný skutočný stav, ale vedením spoločnosti potvrdený a optimalizovaný procesný model, ktorý je výkonnejší a efektívnejší.

Aké chyby predísť pri výbere informačného systému?

Výber nevhodného systému je rovnako problematický, ako keď je vhodný systém implementovaný na neoptimálne procesy.

Manažment si musí uvedomiť, že zavedenie informačného systému bude mat vplyv na firemne procesy. Musia byt definované osoby zodpovedné za procesy, aby boli vyjasnené zodpovednosti za všetky údaje a vykonane činnosti.

Manažment ma za úlohu zapojiť vlastníkov procesov do realizácie strategických zámerov firmy a správne ich motivovať k meraniu výsledkov ich procesov.

Procesná analýza musí odpovedať realite. Procesy nemôžu byt zmapované čiastočné alebo vôbec, ale musia byt detailné.

Musí byt vybraný taký systém, ktorý procesy podporuje nielen čiastočné ale úplné, pričom musí byt možné tie procesy aktualizovať.

ERP produkt musí mať históriu, referencie, hlavne zámer pre dlhodobú podporu užívateľov s víziou pre ďalší rozvoj

V procesoch nemôže byt veľa výnimiek. Musí byt snaha odstrániť ich vo fáze optimalizácie, identifikáciu slabých miest, neefektívnych a duplicitných činností

Dodávateľ musí mať konzulantov, ktorí majú skúsenosti ti aj z Vášho oboru podnikania.

Vo veľa projektoch sa stáva, že informačný systém podnikové procesy nerešpektuje, niekedy dokonca ani nepodporuje, často ich definuje, prikazuje, mení a nakrivuje. Pracovníkom potom informačný systém skôr komplikuje život a oni sa ho tak snažia často obchádzať.

midpic2

Vaše procesy definujú informačný systém a nie naopak.

Najčastejšie požiadavky na niektoré                            ERP funkcionality:

Čiarové kódy – potreba automatizovať procesy v distribúcii, sklade a nákupe. Samotným skenovaním čiarových kódov sa spustí ERP systém a zaisťuje automatický vstup údajov získaných skenerom do systému, čím sa eliminuje potreba manuálnych úkonov a postupov

Priorita pre zákaznícke požiadavky – často nepredvídateľné „last-minute“ požiadavky zákazníkov vyžadujú nesmierne rýchly a flexibilní prístup. Tieto požiadavky zasahujú do oblasti rozhodovania o zásobách, efektívnejšieho triedenia a zlučovania produktových variant, lepšej konsolidácie viacnásobných nákupných požiadaviek v rámci jednej objednávky, prepojenie nákupných a predajných objednávok, tlač do PDF formátu apod.

Podpora predpisov pre zaobchádzanie s materiálmi /ako nebezpečne, cenné, komplikované/ – poskytuje výrobcom podporu pre splnenie regulačných požiadaviek s cieľom redukovať použitie rôzneho materiálu.

Spätná logistika – umožňuje výrobcom odobrať dodaný materiál späť, poslať dočasnú či trvalú náhradu, podľa požiadaviek realizovať novú dodávku naraz alebo po dávkach a s ohľadom na históriu aj na aktuálnu fázu životného cyklu...atď.

Spokojnosť s ERP systémami

Tri štvrtiny opýtaných manažérov vyjadrilo spokojnosť so svojim novým podnikovým systémom. Existuje tu pritom úmera, že čím viac činností vo firme je pokrytých ERP systémom, tým je aj spokojnosť manažérov vyššia.  


                         midpic1

Marián Šoltýs           konzultant      

Mobil: 0908 699 651

 

Hlavné očakávania od ERP systému

Účinnosť spracovania – automatizácia a integrácia hlavných podnikových procesov (systém bude základným kameňom informačnej sústavy),

Rýchlosť spracovania – systém musí byť projektovaný pre riešenie náročných potrieb klienta z hľadiska objemu spracovávaných dát a sprístupňovaní informácii v reálnom čase,

Úroveň prezentovať – systém musí poskytovať vysokú úroveň výstupných dokumentov vrátane grafického spracovania,

Bezpečnosť – podmienkou implementácie musí byť bezpečná správa dátovej základne a rýchly prístup k tejto základne,

Aktuálnosť legislatívy – systém spolu s dodávateľom musí byť po implementácii adaptabilní voči aktualizáciám legislatívnych noriem.

Dôvody investovať

topRightpic
                                    Medzi tri najhlavnejšie dôvody investovania do ERP systémov manažéri uviedli zlepšenie presnosti a dostupnosti informácií, skvalitnenie podnikových procesov a podporu rozhodovania. Na druhej strane čisto finančné dôvody - zníženie nákladov a zvýšenie produktivity - nehrali pri rozhodovaní manažérov takú významnú úlohu. Štandardizácia IT platformy v rámci skupiny, či už v komunikácii medzi "matkou" a sesterskými podnikmi alebo v rámci podnikov jedného výrobného reťazca, resp. odvetvia sa tiež objavuje ako významný faktov pri rozhodovaní o investovaní do ERP systémov. Kladiete si otázku, čo vám investície do ERP systému prinesú? Aká bude návratnosť takýchto investícií? Firmy vidia hlavné hmotné prínosy zavedenie ERP systému v oblasti riadenia hotovosti, v skracovaní mesačnej mzdovej uzávierky, v znižovaní stavu zásob a znižovaniu počtu zamestnancov, čiže vo vyššej efektivite vnútorných procesov, ich sprehľadnení a v jasnejšom obraze finančných tokov firmy. Zvýši sa tiež možnosť plánovania a odhalia sa skryté rezervy podniku.      
Výhodne investovať

Jediným otáznikom je schopnosť firmy tieto prínosy kvantifikovať a tým dostať jasný obraz o výhodnosti investície do ERP systému.


topRightpic

                      

 

Google PageRank         Rank SK
 

TOPlist

 

 

Hlasuj sa túto stránku